ಇಗ್ತಾನೆ ಒಗ್ಲಿಲ್ಲ್ವಾ, ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ?! ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ್ದಾಗೆ, ಇಂಗೆನೆಯ. ತಲೆಕೆಡ್ಸಕಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಸಿನ್ !

ಮೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ನೆಅ ಅಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏಳೋದು ಬಾಯ್ನಾಗೆ. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲ್ಸನೆ. ಮತ್ತೆ ದಿಲ್ಲಿಗೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಏನೇನೊ ಸಂಬಂದಿಲ್ದ ಏಳ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಗೆಯಾಡ್ಸದು. ಇವೆ ಮತೆ, ರಾಜ್ಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ. ಸುಮ್ಕೆ ಆದಿತ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ ತಿಳೀತದೆ. ಇಂತ ರಾಜ್ಕೀಯ ನಾವೆಲ್ ನೋಡೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿವನಿಚ್ಚೆ !