ಗೋಮಾತೆಯ ಪೂಜೆಯ ಕೋಟಿ ದೀಪಾರ್ಚನೆ, (ಯಾವ)ದೇವರಮನಒಲಿಸಲು (?) !