ಕೃಷಿಮೇಳ-ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ನಲ್ಲಿ !

ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಟ್ಟ, ಸಂಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ವೀಕ್ಷಕ-ಪ್ರೇಕ್ಷಕ-ಯುವತಿಯರು.

-ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ.