ಆರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ-ತಮಿಳು ಜನಾಂಗ

ಆರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ-ತಮಿಳು ಜನಾಂಗವು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶ