ಸಂಮಿಸ್ರ ಸರ್ಕಾರ್ಗೋಳು ಇಂಗೆನೆಯ ! ಸಿನ್ -ಎಲ್ಡು.

ಮುನ್ಯಪ್ಪ, ದೊಗ್ಗನಾಳು :

-ಮಂಗ್ಳೂರಿನ್ ಅಮೃತಪ್ಪಾರು ಒಳ್ಳೆ ಯಂಗ್ಚಿತ್ರ ಬರಿತಾರಪೊ. ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇ-ಪತ್ರಿಕೆಸಕಾರ್ದಿಂದವ.

Taxonomy upgrade extras: