ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗೊಳೆಲ್ಲ ಇಂಗೆನೆಯ. ತಲೆಕೆಡಸ್ಕಂಡು ಉಪ್ಯೋಗಿಲ್ಲ- ಸಿನ್ ಒಂದು.

ಮುನ್ಯಪ್ಪ, ದೊಗ್ನಾಳು :

ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗೊಳೆಲ್ಲ ಇಂಗೆನೆಯ. ತಲೆಕೆಡಸ್ಕಂಡು ಉಪ್ಯೋಗಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ ಒಂದು.

ಮೊಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಯಂಗ್ಚಿತ್ರ ಬರಿತಾರೆ ಕಣ್ಪೊ.

-ಮೊಮ್ಮದು. ಚಿನ್ಕುರ್ಳಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ.

Taxonomy upgrade extras: