ಮಕ್ಳಾ, ನಿಮ್ಜೀವನ್ ದಲ್ಲಿ ರಂಗ್ ಭರ್ದೂ ಕ್ಯಾ ? ..ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಬಿಗ್ ಬಿ- ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ರವರು, " ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ, " ಯ ದಿನದಂದು, ಗೂಗ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಂಕಿ ಮಪೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಾವೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ !

-ಕೃಪೆ : ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, ಮುಂಬೈ.