ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ !

ಕೊಡಗಿನ, ರಾಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಮುಳುಗಿದಾಗ ಕಂಡ, ಆಗಸದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ತಾರದ ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಯ !
-ಈ ಮನಮೋಹಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವವರು, ಗೆಳೆಯ, ಚಿ. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದವರು.