ತಕ್ಕಳಪ್ಪ, ಇದೊಂದ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಇರಿಗೌಡ್ರು ಅಲ್ಲ್ನಿಂತ್ಕಂಡ್, ಏನ್ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ! ?

ದೊಗ್ಗನಾಳ್ ಮುನ್ಯಪ್ಪಾರ ಕಾಲಂ :

ಅಯ್ಯೊ, ಕರ್ ನಾಟ್ಕ ನೇ ...ಎಂಗಿದ್ ರಾಜ್ಯ ಎಂಗಾಗೊತು, ಸಿವ್ಸಿವಾ .... !

ಇರಿ ಗೌಡ್ರು ಅಲ್ಲ್ನಿಂತಂಡ್ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾಅವ್ರೆ !

-ಚಿನ್ಕುರ್ಳಿ ಮಮ್ಮದುಗೆ, ಒಳ್ಳೇ ಗ್ರಾಸ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ನೀವ್ ಇಂಗೇ ಆಡ್ತಿರ್ರಿ. ಜನ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟೆ ಬಡ್ಕಂಡ್ ನಗ್ಲಿ.

ನಿಮ್ಗೆನ್ ಅದೆಲ್ಲಾ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗೊಗದೆ !

ಇದ್ ಎಲ್ಡ್ನೇ ಅಂತದ್ ಉಚ್ಚಾಟ. ನಡೀಲಿ. ನಡೀಲಿ.