ಇಂತಾ ಬವನ್ದಾಗೆ, ಕುಂತ್ಕಂಡು ಕಾಲರ್ಣ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಒಸಿ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆಕೆಲ್ಸ-ಗಿಲ್ಸ ಮಾಡ್ರಪೋ, ನಿಮ್ದಮ್ಮಯ್ಯ !

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.

ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರದ ಸವಿಕಂಡ ಜೆ.ಡಿ [ಸೆ]

ಎವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲರೇ ?

ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ... !