ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ !

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ !

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಎಲ್ರಿಗೂ
ಶರಣು,
ಶರಣು ಶರನಾರ್ಥಿ
ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ಕಾರ
ವಂದನೆಗಳು
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದೆ
ವನಕ್ಕುಂ

ಉಳ್ದೊವ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟೇಮು ಇಲ್ಲ!

ಸವಿತೃ