ಮಹಾ ಮಾನವ - ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ

ಈತ ಬೇರ ಫುಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕುವ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ..