" ಚಿನಕುರಳಿ ", ಓದ್ಕಂಡು ನಗ್ರಿ, ಚನ್ನಾಗ್ " ಎಂಜಾಯ್ " ಮಾಡ್ರಿ.

ಸರಿಓಯ್ತು. ಏನಾದ್ರು, ಎಳೋದ್ ಐತ್ರ ?

" ಚಿನಕುರಳಿ ", ಓದ್ಕಂಡು ನಗ್ರಿ, ಚನ್ನಾಗ್ " ಎಂಜಾಯ್ " ಮಾಡ್ರಿ.

ಏನಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟ್ಕದ್ ಪರಿಸ್ತಿತಿ. ಸಿವ ಸಿವ.

ವಯಸ್ಸಾತು, ಅದರ್ ಜತೆ, ಒಸಿ, ಬುದ್ದಿನು ಕೊಡ್ಸಿವ. ನಮ್ಮಪ್ಪ.