ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ದೀಪಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಸಕ್ತೆ !

ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳೂ ಸಾರುವ ಸಂದೇಶ ಒಂದೆ ; ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೇಳೈಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಳ-ಕಳಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆಶಯ, ಅಥವಾ, ಹಾರೈಕೆ.

ದೀಪಾವಳಿ, ನಮ್ಮ ಜಡತೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದೊಡಿಸುವ, ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರೂ ಸುಖ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ.

ವೆಂ.