ಡಾಕಟ್ರು ಎಳೋದನ್ನ, ಒಸಿ ಕೇಳ್ಕಳ್ರಿ !

ಚಿತ್ರಕಾರ್ರಿಗೊಂದ್ಮಾತು.

ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ಮುಕ್ದಲ್ಲಾದ್ರು, ಕುಂತ್ಗಂಡು, ಬಿ. ಪಿ. ಚೆಕ್ಮಾಡಕ್ಖೇಳ್ರಿ. ಚಿತ್ರದಾಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದೊಸ, ಬಾರಿ ಐತೆ ; ಅಲ್ಲ್ವ್ರಾ?

-ಸ್ವಾಮಿಗೋಳು, ಬರ್ದ್, ಯೆಂಗ್ಚಿತ್ರ.

Taxonomy upgrade extras: