ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವ ಮುನ್ನ.

ಮನೆತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವ ಮುನ್ನ. 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಚ್ಹಿತ್ರದ ಜೊತೆಗಿರೋ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ನನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು..!! ಚ್ಹಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು... ಈಗೀಗ ಕಸದ್ದೆ ದೊಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು... ದುರ್ನಾತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ.... ಈ ತರಹ್ದ್ದು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಂಚ ಬಗೆ ಹರಿಸಬಹುದು... >>> ಈ ಚ್ಹಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ.. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಇದೆ.. ಅದೂ ಸಹ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವುದೆ??? ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ.. ನನ್ನಿ \|/