ಡೇರೇ ಹೂವಿನ ದ್ರಶ್ಯ ವೈಭವ -೧

ಸರಿಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಡೇರೇ ಗಿಡವು ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ, ಹೂವಿನ ಶತಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ.

ಡೇರೇ ಹೂವಿನ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇದ್ರ ತಲವಾಟ ಇವರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. . ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಓದಿರಿ