ವಿಸ್ಮಯ

100_1695.ನುತ್ತುಗ:\HGA Photos\wonder\100_1689.jpgದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ........?