ಸಾ೦ಬ್ರಾಣಿ ಕುಡಿಕೆ

ಸಾ೦ಬ್ರಾಣಿ ಕುಡಿಕೆ


" ಹಳತು ಮತ್ತು ಹೊಸತು ಒ೦ದೆಡೆ "


ಚಿತ್ರ ಶೈಕ್ ಜಾಯದ್ ಗ್ರಾ೦ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆವರಣ


ಅಬುಧಾಬಿ (ಯು ಎ ಇ)