ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಮಗು

ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಮಗು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಕಡಲ ತೀರದ ಕೋರ್ನಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು


" ಮುದ್ದಾದ ನಗು "


" ಅಳುವಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗುವಿಗೆ ಭಾಷೆಗಳಿಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ "