ಲತೀನ-ಕನ್ನಡ ಪದಕೋಶ

Dictionarium Latino Canarense  ಎಂಬ ೧೮೬೧ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಲತೀನ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟುವಿನ ಮೊದಲಪುಟ

Taxonomy upgrade extras: