12

ಭೈರೋನಾಥನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕುಳಿತು, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಆಶಿಂ ಮತ್ತು ಹಾಂಡ.

Taxonomy upgrade extras: