13

ಅರ್ಧಕುಮಾರಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸರತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಭಕ್ತ ಗಣ

Taxonomy upgrade extras: