11

ಹಗಲಿರುಳೂ ನಮಗಾಗಿ ಜೀವ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಸೈನಿಕರಿಗೊಂದು ನಮನ