‘Russell's Viper’ ವಿಷದಂತಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.

ಧಾರವಾಡದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠದ ಬಳಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣತೆತ್ತ ಬಳೆವೆಡಕ -Russell's Viper ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ದಂತಗಳನ್ನು ನೆರೆದವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.