ಬಿಳಿ ಗರುಡ (Brahminy Kite)ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಾದಿಯೇ?

ಧಾರವಾಡದ ಪುಂಡರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕು ರೆಕ್ಕೆ-ಪುಕ್ಕ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಿಳಿ ಗರುಡ. ಸದ್ಯ ಪ್ರೊ. ಗಂಗಾಧರ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.