‘ಬಿಳಿ ಗರುಡ’ (Brahminy Kite)ಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಾದಿಯೇ?

ಪುಕ್ಕ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೋಳಾಗಿರುವ Brahminy Kite ಬಿಳಿ ಗರುಡದ ಅಸಹನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಬಾನಾಡಿಯನ್ನು ನೆಲೆದ ಮೇಲೆ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಪರಿ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಿತನಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ನುವುದು?