ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಇನ್ನೂ ಉಪ್ಪು ಕಾರ ಸೇರಿಸದ ಈಸಲುಹುಳುಗಳು