ನೀರ್ಜೋಗಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ

ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಳಕಳೀಯುಳ್ಳ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ರವರಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾದಾಗ ಮುತ್ತುಗದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ.