ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ; ಶ್ರೀಪಾದ್ ರವರ ’ಭಕ್ತಾಷ್ಟಕ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದಭಸ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜರು.