'ನೀರ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 'ಕಾಲಿ ಬೇಯ್ನ್' ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ