ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ನರೇ೦ದ್ರ ಮೋದಿ ಸುದ್ಧಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ.