ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುವವಳು..

ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ, ನಮ್ಮಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು..ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟೆ..