'ಶಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ' ಯಾವುವು?

0

ಸಂಪಾದಕರು


ಸಿರಿಸಂಪದ ಕನ್ನಡ  ಜಾಲ -ತಾಣ ಪತ್ರಿಕೆ

 ಮಾನ್ಯರೇ
ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾದುವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ .ಆಧಾರದ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ visionofhumanityorg
ತಮ್ಮವ
 ಹೂ ಶೇ  ನಾ  ಭಟ್ಟ
--------------------------------------------------------------------------------------------
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ  ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ  ಭಾರತದಸ್ಥಾನ *
----------------------------------------------
*ಸಾಧಾರ ಲೇ ಡಾ/ ಹೆಚ್ ಎಸ .ನಾಗಭೂಷಣ ಭಟ್ಟ್ 9449485371 ೯೭೬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೨ ನೆ ಅ ರಸ್ತೆ ೩ನೇ  ಬ್ಲಾಕ  ಬಿ ಎಸ ಕೆ ೩ನೆ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೮೫
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      ಜಗತ್ತಿಗೆ   ಶಾಂತಿಯನ್ನು   ಬೋಧಿಸಿದ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ನಾವು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ .ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ೨೦೦೯ರ  ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದರ  ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಾಗತಿಕ  ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ   ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ೧೨೨ ನೆ ಯದು .೧  ನೆಯಸ್ಥಾನ  ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದೇಶದ್ದು  . ಒಂದು ದೇಶ ಶಾಂತದೇಶ ಎನಿಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾನದಂಡ ಯಾವುದು ? ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗು ಶಾಂತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ [ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸೆ ] ಹಾಗು  ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅರ್ಥತಜ್ಞರು  ಎಂಬ ಕೂಟ, ೨೧ ಸೂಚಕ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತರಷ್ಟ್ರ ಸೂಚಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ .ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು ೫
೧]ಆಯ್ದ ದೇಶದ/ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜ- ಸ್ಥಿರ- ಸರಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ 

೨]ಅಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟತೆ- ಪ್ರಮಾಣ  ಎಷ್ಟು   ?
೩]ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಿ ತಥಾ  - ಕತಿಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ  ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವೋ -ಅಲ್ಪವೋ ?
೪] ಪರಿಗೃಹಿತ ರಾಷ್ತ್ರದಲ್ಲಿ  ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಬಹುದೇ ?
೫]ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳೊಡನೆ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತಮವೇ?
ಯಾವುದೇ ದೇಶ  ಶಾಂತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಲ್ಲಿ  ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತಮವಗಿರುತ್ತ್ ದೇ .ನಾವು ಶಾಂತಿ ಬೇಡ ಯುದ್ಧ ಬೇಕು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಪದಿಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಅಶಾಂತಿ- ಅಹಿಂಸೆ  ಇರಲಿ ಎನ್ನಬಹುದು .ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಶಾಂತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬಹಳ ಗರಿಸ್ಥ ವಾದದ್ದು . ಲಭ್ಯ -ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ೭.೨ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ .
ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿವೆ .ಈ ಉದ್ಯಮ  ಬೆಳೆಯಲು ೧] ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ೨],ಶೇರು ವಹಿವಾಟು ,೩] ಪ್ರವಾಸ ಸುಗಮತೆ  ೪]ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಿಕೆ  ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ .ಪ್ರತಿ - ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಂತಿ ಸೋಪಾನ ವನ್ನು  ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಿಕೆ ಯಿಂದ ಅಲೆಯ  ಬೇಕು .ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲಿತ ಶಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸದ್ಯೋ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ .
"ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳೊಡನೆ  ಸೌಹಾರ್ದ   ಸಂಬಂಧ ವುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು ಶಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ


    

Global Peace Index Rankings

The table below provides the GPI rankings for the 144 countries analysed in 2009. Rankings for the 140 countries analysed in 2008 and the 121 countries analysed in 2007 are also included. Countries most at peace are ranked first. A lower score indicates a more peaceful country. You can click on a country to see the detail of its peace indicators and drivers.


Global Peace Index 2009
1
1.202
2
1.217
Norway  Norway
2
1.217
4
1.225
5
1.252
Sweden  Sweden
6
1.269
Japan  Japan
7
1.272
Canada  Canada
8
1.311
9
1.322
9
1.322
11
1.328
12
1.333
13
1.341
14
1.348
15
1.359
16
1.392
Qatar  Qatar
16
1.392
18
1.393
19
1.476
Chile  Chile
20
1.481
Oman  Oman
21
1.520
22
1.531
23
1.533
24
1.539
25
1.557
26
1.561
27
1.575
Spain  Spain
28
1.577
29
1.578
France  France
30
1.579
31
1.591
Poland  Poland
32
1.599
33
1.627
34
1.643
35
1.647
Italy  Italy
36
1.648
Taiwan  Taiwan
37
1.652
38
1.661
39
1.664
Bhutan  Bhutan
40
1.667
40
1.667
Kuwait  Kuwait
42
1.680
43
1.687
44
1.698
Laos  Laos
45
1.701
Libya  Libya
46
1.710
Malawi  Malawi
47
1.711
Cyprus  Cyprus
48
1.737
49
1.741
50
1.755
Gabon  Gabon
51
1.758
Ghana  Ghana
52
1.761
53
1.765
Egypt  Egypt
54
1.773
Latvia  Latvia
54
1.773
56
1.775
Greece  Greece
57
1.778
Zambia  Zambia
58
1.779
Panama  Panama
59
1.798
59
1.798
61
1.801
61
1.801
63
1.811
Jordan  Jordan
64
1.832
65
1.841
66
1.851
67
1.853
Cuba  Cuba
68
1.856
69
1.881
70
1.890
71
1.905
72
1.912
73
1.916
China  China
74
1.921
75
1.925
75
1.925
Nepal  Nepal
77
1.939
Serbia  Serbia
78
1.951
Peru  Peru
79
1.972
80
1.984
81
1.990
82
2.010
84
2.018
Brazil  Brazil
85
2.022
Rwanda  Rwanda
86
2.027
87
2.035
88
2.039
89
2.040
90
2.045
91
2.046
Syria  Syria
92
2.049
93
2.059
94
2.068
95
2.073
Mali  Mali
96
2.086
Guyana  Guyana
97
2.098
98
2.103
Iran  Iran
99
2.104
Angola  Angola
100
2.105
101
2.110
102
2.111
Uganda  Uganda
103
2.140
104
2.167
105
2.179
106
2.202
106
2.202
Mexico  Mexico
108
2.209
109
2.211
110
2.212
111
2.218
112
2.265
Kenya  Kenya
113
2.266
114
2.327
114
2.327
Haiti  Haiti
116
2.330
117
2.342
118
2.353
Yemen  Yemen
119
2.363
120
2.381
Turkey  Turkey
121
2.389
India  India
122
2.422
123
2.437
124
2.478
125
2.485
126
2.501
127
2.529
128
2.551
129
2.602
130
2.645
131
2.717
132
2.718
133
2.733
134
2.736
134
2.736
Russia  Russia
136
2.750
137
2.859
Chad  Chad
138
2.880
Sudan  Sudan
140
2.922
Israel  Israel
141
3.035
142
3.257
143
3.285
Iraq  Iraq
144
3.341
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.