ಕಿಱಿದುಗೊಳಿಸಿದ ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರಣಕೋಷ್ಟಕ

0

GZÁÑgÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ

  UÀzÀ¾Ä°(WÉÆõÀ)  Q¾ÄZÀÄ° (CWÉÆõÀ)
  G¹gÀÄ° (¸ÀégÀ)   C£ÀÄ£Á¹PÀ   HµÀä
PÉÆgÀ®Ä(PÀAoÀå) C D ºÀ (HµÀä)      
ªÉÄzÀĪÀAUÀļÀÄ(PÀAoÀå)   UÀ WÀ Y PÀ R  
CAUÀļÀÄ E F d gÀhÄ AiÀÄ ¿ k ZÀ bÀ ±À
¸ÀÄgÀÄ¿Ä° (ªÀÄÆzsÀð£Àå) IÄ IÆ qÀ qsÀ gÀ* t l oÀ µÀ
ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ (zÀAvÀå)   zÀ zsÀ ® dû(HµÀä) £À vÀ xÀ ¸À
vÀÄn (NµÀ×÷å) G H § ¨sÀ ªÀÄ ¥À ¥sÀ  
PÉÆgÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CAUÀÄ¿Ä (PÀAoÀvÁ®Ä) J K L        
PÉÆgÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀÄn(PÀAoÉÆõÀ×÷å) M N O        
ºÀ¯ÉéÃvÀðlÄÖ°(zÀAvÀªÀÄÆ°ÃAiÀÄ vÁrvÀ)        
ºÀ¯ÉéãÀðqÀÄUÀÄ°(zÀAvÀªÀÄÆ°ÃAiÀÄ PÀA¦vÀ)   ¾      
ºÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ vÀÄn(zÀAvÉÆõÀ×÷å)   ªÀ      

 gÀ* ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è gÀ ¥sóÀ ªÀÄvÀÄÛ dû «zÉòÃAiÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ.

 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.