ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191441 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ RadhikaRajesh ಉ: ಹಂಬಲ ಹಣತೆ (8) ತಾಯೆ
#191440 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೪ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191439 ೧ ವರ್ಷ 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೧ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191438 ೧ ವರ್ಷ 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೨ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191437 ೧ ವರ್ಷ 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೩ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191436 ೧ ವರ್ಷ 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭು ಅಂದನೂರ್ ಉ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿ
#191435 ೧ ವರ್ಷ 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Amaresh patil ಉ: ಜಲರಾಶಿ ಮಧ್ಯೆ ದಾಹ! ದಾಹ! (ಭಾಗ ೨)
#191434 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಹೊಟೇಲಿನ ಆ ಘಟನೆ
#191433 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ massram7 ಉ: ಹೊಟೇಲಿನ ಆ ಘಟನೆ
#191432 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191431 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡತಿ ಕನ್ನಡ ಉ: ಏನು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ...
#191430 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191429 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಏನು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ...
#191428 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191427 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191426 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ gvmt ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191425 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191424 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191423 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191422 ೧ ವರ್ಷ 1 month ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ಮುರಳೀ ರವಳೀ ಹಾಯಿ!

Pages