ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191722 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ
#191721 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 26 (1)
#191720 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ vishu7334 ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಹೊಟೆಲ್ ರವಾಂಡ(Hotel Rwanda)
#191719 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ sainathbalakrishna ಉ: ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ
#191718 12 months 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಹೊಟೆಲ್ ರವಾಂಡ(Hotel Rwanda)
#191717 12 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ ravinayak ಉ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಬಾರದೇ !
#191716 12 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಕೋತಿಗಳು
#191715 12 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಕೋತಿಗಳು
#191714 12 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಕೋತಿಗಳು
#191713 ೧ ವರ್ಷ 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 25 (2)
#191712 ೧ ವರ್ಷ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೀನ್ಯಾರೆ?
#191711 ೧ ವರ್ಷ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 25 (1)
#191710 ೧ ವರ್ಷ 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191709 ೧ ವರ್ಷ 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191708 ೧ ವರ್ಷ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shammi ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಇಕಿರು (ಜಪಾನ್)
#191707 ೧ ವರ್ಷ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shammi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191706 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191705 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191704 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಬಾರದೇ !
#191703 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 24 (2)

Pages