ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191692 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ
#191691 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (2)
#191690 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶರಣಾಗದಿರು ಸಾವಿಗೆ!
#191689 6 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇದೇನು ರಾಮಾಯಣದ‌ ಕತೆಯೋ , ಅಲ್ಲ‌ ಮಹಾಭಾರತದ್ದೋ ? ( ಹಳೆಯ...
#191688 7 months 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (1)
#191687 7 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೀನಾರು ನಿನ್ನೊಳಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯವೇನು ?!
#191686 7 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ
#191685 7 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (2)
#191684 7 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಆ ನೋವಿನ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪ
#191683 7 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶೂನ್ಯ ಮಹಾಶೂನ್ಯ
#191682 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj Re: ಸಹಜ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ಮತ್ತು ‍‍‍‍‍‍‍‍ಸತ್ಯ
#191681 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿಸಂಬಂಧ:
#191680 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (1)
#191679 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191678 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191677 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191676 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191675 7 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ವಾಸ್ತವ್ಯ (ವ)
#191674 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: 603. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ - 1
#191673 7 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಬುದ್ಧ ಕೃಷಿ

Pages