ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#31 13 ವರ್ಷಗಳು 9 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಎರವಲು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳೇ
#29 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ
#28 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಎರವಲು ಪದಕೋಶ
#27 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತ
#25 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Vinay ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಪದಗ
#23 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕುರ
#22 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 basavaNNanavaru badukannu
#19 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ raghavendraks shudda kannada
#18 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದು
#17 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಅರಿವು
#16 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಇಲ್ಲಿ
#15 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಈ ಅಲ್ಲಮ್ಮಾ
#14 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ
#12 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User Good One
#11 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ muralihr ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುದರೆ ಮೇ
#10 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೌದು...
#8 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಮತ್ತೆ
#7 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ನಿಮ್ಮ
#6 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕರಾಳದಿನ
#3 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಬೆವರಿನ

Pages