ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#42 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User FAQ
#41 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
#40 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Vinay ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
#39 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ನಾನೂ
#38 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಪದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
#37 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Vinay ಕ್ಷಮಿಸಿ
#36 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೊಸ
#35 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#34 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Vinay Growth of Language
#33 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Vinay Acceptance of Other Language Words
#32 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಹೌದು, ಈಗ
#31 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಎರವಲು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳೇ
#29 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ
#28 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಎರವಲು ಪದಕೋಶ
#27 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತ
#25 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Vinay ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಪದಗ
#23 14 ವರ್ಷಗಳು 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕುರ
#22 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 basavaNNanavaru badukannu
#19 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ raghavendraks shudda kannada
#18 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದು

Pages