ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#22 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 basavaNNanavaru badukannu
#19 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ raghavendraks shudda kannada
#18 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದು
#17 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ hpn ಅರಿವು
#16 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಇಲ್ಲಿ
#15 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಈ ಅಲ್ಲಮ್ಮಾ
#14 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ
#12 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ Anonymous User Good One
#11 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ muralihr ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುದರೆ ಮೇ
#10 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೌದು...
#8 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಮತ್ತೆ
#7 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ನಿಮ್ಮ
#6 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕರಾಳದಿನ
#3 13 ವರ್ಷಗಳು 8 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಬೆವರಿನ
#2 13 ವರ್ಷಗಳು 8 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಚೆಂದವಾದದ್ದು - ಈ‌ ಲೇಖನ

Pages