ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#72 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ gvmt ತದ್ಭವ ಪದಗಳೂ, ದೇಸಿ ಪದಗಳೂ
#71 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ;)
#70 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ತಂಬೂರಿ ಅ೦ದರೇನು ??
#69 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ gvmt ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ...
#68 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ
#67 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ಕಥೆ
#66 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ chitta ಕಥೆ
#64 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಲೇಖನ ತುಂಬಾ
#63 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡವಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು
#62 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕಥೆ
#61 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕನ್ನಡ!
#59 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸಾರ್
#58 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಓಹ್!
#57 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
#56 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Appi ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ
#54 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Vinay ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ಅಥವಾ ಬರಿ
#52 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#51 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User oops!
#50 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ harish well said
#49 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಮುಂಬಯಿ ಲೋಕಲ್

Pages