ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#42 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ Anonymous User FAQ
#41 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
#40 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ Vinay ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
#39 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ hpn ನಾನೂ
#38 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಪದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
#37 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ Vinay ಕ್ಷಮಿಸಿ
#36 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೊಸ
#35 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#34 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ Vinay Growth of Language
#33 13 ವರ್ಷಗಳು 6 months ಹಿಂದೆ Vinay Acceptance of Other Language Words
#32 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಹೌದು, ಈಗ
#31 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಎರವಲು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳೇ
#29 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ
#28 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಎರವಲು ಪದಕೋಶ
#27 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತ
#25 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ Vinay ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಪದಗ
#23 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕುರ
#22 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 basavaNNanavaru badukannu
#19 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ raghavendraks shudda kannada
#18 13 ವರ್ಷಗಳು 7 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದು

Pages