ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#92 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ nilagriva ನಿಸಾರರ ಭಾಷಣ
#91 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಮತ್ತದೇ ವಿಷಯವೇ?
#90 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯ
#89 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ nilagriva ಅದೇ ವಿಷಯ
#88 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಬಹುಪಾಲು
#87 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿದ
#86 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಗೊಂಬೆ
#85 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ chitta ಒಳ್ಳೆಯ
#84 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಖಂಡಿತವಾಗಿ :)
#83 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ದಿನಚರಿ
#82 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅರೆರೆ, ಏನಿದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ?
#81 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ nilagriva ಅದೇ ವಿಷಯ
#80 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕವನದ
#79 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ:):) ಅ೦ದರೆ ಎನು ?
#78 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ chitta ಈ ಅಂಕಗಳು,
#77 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹನಿ
#76 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
#75 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ!
#74 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ
#73 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ತುಂಬ ನಿಜ

Pages