ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#135 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User easy to remember URIs
#134 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸಮಾಧಿ
#132 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೋಡಣೆ?
#131 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy "ಎಲ್ಲ" ಹಿಂದೂಗಳೂ ದಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೃಂದೆಯ ಕಥೆ
#130 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ದಹನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ
#129 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಬೃಂದಾವನ - ಇನ್ನಷ್ಟು
#128 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#127 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಬೃಂದಾವನ
#126 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಹೌದೇ
#125 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ನಿಜವೇ?
#124 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಪರಿಪಾಠ
#123 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧಾಭಾಸ
#122 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಪರಿಪಾಟ, ಪರಿಪಾಠ
#121 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು
#120 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಚಿಂತನೆ
#119 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn + ಟ್ಯಾಸ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್
#117 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Vasanth Kumar M vijnaana, vij~JAna, vignyana...???
#116 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ sinchanabhat ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#115 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#114 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಸ್ವಯಂಸೇವೆಯ ಗಿಳಿಗಳು

Pages