ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#206 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಉ.ಪ್ರ.ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
#205 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಉಜ್ವಲ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ
#204 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಚುಟಕು ಅಲ್ಲ -ಚುಟುಕ
#203 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಉತ್ತಮ ಬರೆವಣಿಗೆ
#202 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಬರಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
#201 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ anilkumar Thanks--Anil
#200 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಒಳ್ಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆ
#199 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಒಳ್ಳೆಯ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್
#198 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Appi Oscarಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ!
#197 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ!
#196 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ R M Rao ಯೋಗ
#195 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಬಹುಮುಖ ಪರಿಚಯ
#194 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ
#193 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಮುಂದೆ
#192 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ
#191 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳು
#190 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ muralihr ಬಾವುಟಗಳು , ಚಿಹ್ನೆಗಳಿ೦ದ(ಪಾರ್ಟಿಗಳು)
#189 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ
#188 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ
#187 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದೆ

Pages