ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#28 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಎರವಲು ಪದಕೋಶ
#27 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತ
#25 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Vinay ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಪದಗ
#23 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕುರ
#22 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 basavaNNanavaru badukannu
#19 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ raghavendraks shudda kannada
#18 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವುದು
#17 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ hpn ಅರಿವು
#16 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಇಲ್ಲಿ
#15 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಈ ಅಲ್ಲಮ್ಮಾ
#14 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ
#12 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Anonymous User Good One
#11 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ muralihr ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುದರೆ ಮೇ
#10 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೌದು...
#8 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಮತ್ತೆ
#7 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ನಿಮ್ಮ
#6 12 ವರ್ಷಗಳು 3 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕರಾಳದಿನ
#3 12 ವರ್ಷಗಳು 4 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಬೆವರಿನ
#2 12 ವರ್ಷಗಳು 4 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಚೆಂದವಾದದ್ದು - ಈ‌ ಲೇಖನ

Pages