ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#70 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ muralihr ತಂಬೂರಿ ಅ೦ದರೇನು ??
#69 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ gvmt ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ...
#68 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ
#67 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ muralihr ಕಥೆ
#66 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ chitta ಕಥೆ
#64 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಲೇಖನ ತುಂಬಾ
#63 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡವಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು
#62 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕಥೆ
#61 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕನ್ನಡ!
#59 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸಾರ್
#58 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಓಹ್!
#57 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
#56 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ Appi ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ
#54 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ Vinay ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ಅಥವಾ ಬರಿ
#52 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#51 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ Anonymous User oops!
#50 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ harish well said
#49 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಮುಂಬಯಿ ಲೋಕಲ್
#48 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ Appi ತುಂಬ
#47 12 ವರ್ಷಗಳು 5 months ಹಿಂದೆ Appi ಸೂಪರ್!

Pages