ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191462 12 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಹಿರಿಯರ ಕೆಟ್ನಾಲಜಿ ಕಥಾನಕ !
#191461 ೧ ವರ್ಷ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191460 ೧ ವರ್ಷ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿ
#191459 ೧ ವರ್ಷ 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಡ್ರೀಮ್ ವೈಫ್
#191457 ೧ ವರ್ಷ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಕದ ಕೊಂಕಿ ಕೋಟೆ (ಭಾಗ-೨)
#191456 ೧ ವರ್ಷ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಕದ ಕೊಂಕಿ ಕೋಟೆ (ಭಾಗ-೨)
#191455 ೧ ವರ್ಷ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191454 ೧ ವರ್ಷ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಡ್ರೀಮ್ ವೈಫ್
#191453 ೧ ವರ್ಷ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಹಿರಿಯರ ಕೆಟ್ನಾಲಜಿ ಕಥಾನಕ !
#191452 ೧ ವರ್ಷ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191451 ೧ ವರ್ಷ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ' ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ '
#191450 ೧ ವರ್ಷ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Aravind M.S ಉ: ' ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ '
#191449 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕತೆಗಾರನ ಗುಪ್ತಭಯ ಕತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಯಲಾಯಿತು...!!
#191448 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೫ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191447 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಕಾಳಧನ - ಭ್ರಮ ನಿರಸನ
#191446 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Sachin LS ಉ: ಕಾಳಧನ - ಭ್ರಮ ನಿರಸನ
#191445 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಇಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ...
#191444 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191443 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191442 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !

Pages