ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191742 11 months 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 27 (2)
#191741 11 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191740 11 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191739 11 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಪವಿತ್ರವನಗಳ ಕಥನ
#191738 11 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191737 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಆ್ಯಡರ್ ಗೋಸ್ ಫೋರ್ಥ್ (ಸೀಸನ್ 4)
#191736 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191735 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಅಹಿಂಸೆಯೇ?
#191734 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ vishu7334 ಉ: ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಅಹಿಂಸೆಯೇ?
#191733 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಆಟದ ಮೈದಾನ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ
#191732 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಗುರುತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
#191731 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು?
#191730 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ravinayak ಉ: ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ
#191729 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ರಾಧೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
#191728 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇದೇನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯೋ, ಕಮಿಷನ್ ಸಾರಿಗೆಯೋ!
#191727 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 26 (2)
#191726 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
#191725 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Harish Athreya ಉ: ಶವ-ಸ್ಥಿತಿ
#191724 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ
#191723 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶವ-ಸ್ಥಿತಿ

Pages