ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191762 10 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡುನುಡಿಯ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ/ವ್ಯಾಕರಣ
#191761 10 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ’ತುಳು’ವಿನ ಹುಟ್ಟು
#191760 10 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ’ತುಳು’ವಿನ ಹುಟ್ಟು
#191759 10 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ನಯಸೇನನ ಸಲೀಸಾದ ಸಾಲುಗಳು
#191758 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ದೂರದ ತೀರ...
#191757 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ
#191756 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ sakeer ಉ: ಎರಡನೇ ಹಬ್ಬ ಬಕ್ರಿದ್
#191755 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191754 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಇದುವೇ ಜೀವ , ಇದುವೇ ಜೀವನ - ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ
#191753 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191752 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191751 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191750 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಗೌರವ ಬೇಕೇ, ಗೌರವ?
#191749 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ??
#191748 11 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾಯಿ ಬಂದಾವೋ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ
#191747 11 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸ್ನೇತನದ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರ್ಣ
#191746 11 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ...
#191745 11 months 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಥನ
#191744 11 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 27 (2)
#191743 11 months 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ.

Pages