ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191503 9 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Timmappa Naik ಉ: DLI ಪುಸ್ತಕನಿಧಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ...
#191502 9 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191501 9 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191500 9 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ
#191499 9 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ mounyogi ಉ: ರೊಟ್ಟಿ ತುಣುಕು-
#191498 9 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ mounyogi ಉ: ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೋಲೆ
#191497 9 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ sunitacm ಉ: ಏಯ್ ! ತರ್ಲೆ ಜಿರಳೆ, ನಿಂದೆಸ್ಟ್ ರಗಳೆ ?
#191496 9 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಏಯ್ ! ತರ್ಲೆ ಜಿರಳೆ, ನಿಂದೆಸ್ಟ್ ರಗಳೆ ?
#191495 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: DLI ಪುಸ್ತಕನಿಧಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ...
#191494 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: DLI ಪುಸ್ತಕನಿಧಿ - ಅಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕ PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ...
#191493 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಬಾಸ್
#191492 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಬಾಸ್
#191491 9 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಧ
#191490 10 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ nandakishore_bhat ಉ: ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ
#191488 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು!
#191487 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ‌ ಅವಾಂತರಗಳು
#191486 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ಪದಕಟ್ಟಣೆಯ‌ ಅವಾಂತರಗಳು
#191485 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು!
#191484 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ನನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ಹೆಸರು..
#191483 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ನನ್ನ ಮನೆಗೊಂದು ಸುಂದರ ಹೆಸರು..

Pages