ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191568 3 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ವ್ಯಾಕರಣದೋಷ
#191567 3 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ಅಯ್ಯೋ! ಗ್ಯಾಸೆ.........(ನಗೆ ಬರಹ)
#191566 4 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ soumya d nayak ಉ: ಸಾಗಲಿ ಪಯಣ
#191565 4 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ tester ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 4 (2)
#191564 4 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Harish S k ಉ: ಅಯ್ಯೋ! ಗ್ಯಾಸೆ.........(ನಗೆ ಬರಹ)
#191563 4 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ tester ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 4 (2)
#191558 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ - ಭಾಗ 9
#191557 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Harish S k ಉ: ಐಟಿ ಪರದಾಟ
#191556 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Adityahridayam ಉ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ , ಕರ್ಮ ,ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ. - ಮತ್ತಷ್ಟು
#191555 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕಥೆ : ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ
#191554 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಥೆ : ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ
#191553 4 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ - ಭಾಗ 9
#191552 4 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿವ ಅಜ್ಜಿ
#191550 5 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191549 5 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191548 6 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ
#191547 6 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ
#191546 6 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕೃಷ್ಣ ಚೆಲುವೆಯ ಚಿತ್ರ
#191545 6 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191544 6 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ venkatb83 ಉ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿಯಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು..?

Pages