ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191616 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಹೇಗಿದ್ದ ಊರು ಹೇಗಾಯಿತು!
#191615 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು
#191614 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?
#191612 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಹೇಗಿದ್ದ ಊರು ಹೇಗಾಯಿತು!
#191611 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು
#191610 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?
#191609 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಮುಗಿಯದಿರಲೀ ಜಲದೊರತೆಯ ಆಯುಷ್ಯವು !..
#191608 ೧ ವರ್ಷ 5 months ಹಿಂದೆ ArjunaGouda@ ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?
#191607 ೧ ವರ್ಷ 5 months ಹಿಂದೆ keshavmysore ಉ: ಬೆರೆತ ಜೀವ - ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ
#191606 ೧ ವರ್ಷ 5 months ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಬೆರೆತ ಜೀವ - ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ
#191605 ೧ ವರ್ಷ 5 months ಹಿಂದೆ keshavmysore ಉ: ಬೆರೆತ ಜೀವ - ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ
#191604 ೧ ವರ್ಷ 5 months ಹಿಂದೆ Harish Naik ಉ: ಭೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ(ಸಣ್ಣ ಕಥೆ)
#191603 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ಅನುಮಾನ
#191602 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ Iynanda Prabhukumar ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191601 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ areyurusuresh ಉ: ಕಥೆ: ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು
#191600 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191599 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ನಗೆಹನಿಗಳು- 46 ನೇ ಕಂತು
#191598 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಕಥೆ: ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು
#191597 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ನಗೆಹನಿಗಳು- 46 ನೇ ಕಂತು
#191596 ೧ ವರ್ಷ 6 months ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು

Pages