ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191630 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಅಡಕಮುದ್ರಿಕೆ(ಆಡಿಯೋ ಸಿ.ಡಿ) ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
#191629 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಎಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿ
#191628 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Ananda A ಉ: ಎಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿ
#191627 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ರುಚಿ ಕಳಕೊಂಡ ಟೊಮೆಟೊ
#191626 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ ಅಜ್ಞಾತ ಉ: ನೆನಪಿನ ಹಂಬಲಿಕೆ
#191625 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನೆನಪಿನ ಹಂಬಲಿಕೆ
#191624 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ vishu7334 ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191623 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191622 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191621 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191620 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 14 (2)
#191619 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ‌ ಅರ್ಹತೆ
#191618 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...
#191617 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...
#191616 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಹೇಗಿದ್ದ ಊರು ಹೇಗಾಯಿತು!
#191615 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು
#191614 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?
#191612 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಹೇಗಿದ್ದ ಊರು ಹೇಗಾಯಿತು!
#191611 ೧ ವರ್ಷ 7 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು
#191610 ೧ ವರ್ಷ 8 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?

Pages