ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191639 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಾಡು ಹಣ್ಣಿನ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
#191637 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರ
#191636 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಓ ಮನಸ್ಸೆ.....
#191635 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ವಿರಹ.....
#191634 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಂಡಂತೆ ಕನ್ನಡನಾಡು, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು
#191633 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ harishsaniha ಉ: ಜೀವಕಳೆಯ ಪರ್ವ
#191632 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ sarojini.angadi ಉ: ಆಶಾ ಪಾಶ
#191631 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಆಗಿರುವಾಗ
#191630 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಅಡಕಮುದ್ರಿಕೆ(ಆಡಿಯೋ ಸಿ.ಡಿ) ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
#191629 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಎಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿ
#191628 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Ananda A ಉ: ಎಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿ
#191627 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ರುಚಿ ಕಳಕೊಂಡ ಟೊಮೆಟೊ
#191626 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ ಅಜ್ಞಾತ ಉ: ನೆನಪಿನ ಹಂಬಲಿಕೆ
#191625 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನೆನಪಿನ ಹಂಬಲಿಕೆ
#191624 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ vishu7334 ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191623 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191622 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191621 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191620 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 14 (2)
#191619 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ‌ ಅರ್ಹತೆ

Pages