ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191695 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವದ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯ “ತುಳಸಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ”
#191694 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮೀ ಪಥವು ಗುರಿಯತ್ತ
#191693 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ‌ ನೀನಂದ್ರೆ ಜೀವಾ
#191692 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಸ್ಥೆ
#191691 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (2)
#191690 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶರಣಾಗದಿರು ಸಾವಿಗೆ!
#191689 ೧ ವರ್ಷ 3 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇದೇನು ರಾಮಾಯಣದ‌ ಕತೆಯೋ , ಅಲ್ಲ‌ ಮಹಾಭಾರತದ್ದೋ ? ( ಹಳೆಯ...
#191688 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (1)
#191687 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೀನಾರು ನಿನ್ನೊಳಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯವೇನು ?!
#191686 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ
#191685 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (2)
#191684 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಆ ನೋವಿನ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪ
#191683 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶೂನ್ಯ ಮಹಾಶೂನ್ಯ
#191682 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj Re: ಸಹಜ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ಮತ್ತು ‍‍‍‍‍‍‍‍ಸತ್ಯ
#191681 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿಸಂಬಂಧ:
#191680 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (1)
#191679 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191678 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191677 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191676 ೧ ವರ್ಷ 4 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ

Pages