ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191682 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj Re: ಸಹಜ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ಮತ್ತು ‍‍‍‍‍‍‍‍ಸತ್ಯ
#191681 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿಸಂಬಂಧ:
#191680 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (1)
#191679 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191678 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191677 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191676 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191675 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ವಾಸ್ತವ್ಯ (ವ)
#191674 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: 603. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ - 1
#191673 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಬುದ್ಧ ಕೃಷಿ
#191672 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು (ಕತೆ)
#191671 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ವಾಸ್ತವ್ಯ (ವ)
#191670 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಬುದ್ಧ ಕೃಷಿ
#191669 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಳು: ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಖಜಾನೆ
#191668 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ Shreenatha Narayana ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 21 (2)
#191667 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ Shreenatha Narayana ಉ: ಅಭಿಸಾರಿಕೆಗೊಂದು ಮಾತು
#191666 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 21 (2)
#191665 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕ್ರೇಜಿ ಪೀಪಲ್
#191664 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು: ಕಾಫ್ಕಾ ಕಥೆ
#191663 ೧ ವರ್ಷ 2 months ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸುಖೀ, ಸಂತೃಪ್ತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಗಳು

Pages